Regulamin sklepu

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Electrotrend;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://electrotrend.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ELECTROTREND Anna Wtorkiewicz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  2. Postanowienia ogólne


   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://electrotrend.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://electrotrend.pl, prowadzony jest przez Annae Wtorkiewicz.
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ELECTROTREND Anna Wtorkiewicz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://electrotrend.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki itp. Podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. szacowanego czasu dostawy.

   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ELECTROTREND Anna Wtorkiewicz umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "ELECTROTREND - Witamy w gronie klientów naszego sklepu", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Faktura wystawiana jest na życzenie klienta. Wybór faktury jest jednoznaczny ze zgodą na wysłanie jej drogą elektrowniczą na adres podany w zamówieniu.
 1. Dostawa


  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską takich firm jak DHL, InPost. Koszty dostawy zgodne z cennikiem usług dostępnych na stronie internetowej. Koszty dostawy wskazane są również w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Możliwe są jednak opóźnienia po stronie przewoźnika, niezależne od ELECTROTREND.

 2. Ceny i metody płatności


  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny za pośrednictwem Payu.
  3. Dzięki płatności PayU klient ma możliwość szybkiej płatności jak również może wykonać przelew tradycyjny na numer konta podany w podsumowaniu zamówienia. 
 • Prawo do odstąpienia od umowy


  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres e-mail kontakt@electrotrend.pl
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Skutki odstąpienia od umowy


  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. W każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, kiedy otrzymamy towar. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

  2. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres Sławęcińska 12 05-850 Ożarów Mazowiecki (POLSKA) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.” Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 • Reklamacje dotyczące Towarów


  1. ELECTROTREND Anna Wtorkiewicz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@electrotrend.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku wysyłki towaru w celu rozpatrzenia reklamacji 14 dni roboczych liczymy od momentu otrzymania produktu.
  3. Czas rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony w przypadku gdy:
   a)reklamowany towar jest błędnie opisany;
   b)towar podany w formularzu rożni się od zawartości w paczce;
   c)artykuły sprzedawane w komplecie nie są zapakowane razem.
   Reklamacji nie podlegają:
   a) uszkodzenia mechaniczne;
   b) towary, których okres gwarancji minął;
   c) produkty z naturalnymi śladami ich zużycia powstałymi w trakcie jego eksploatacji (np starcia, odbarwienia);
   d) produkty wyczerpane lub zużyte;
   e) produkty modyfikowane przez Klienta lub produkty uszkodzone w wyniku próby samodzielnej naprawy przez Klienta;
   f) produkty bez opisu usterek i podania dokładnego modelu produktu
   W przypadku reklamowania wad akcesoriów oryginalnych, zostaną one odesłane do autoryzowanego serwisu, co może spowodować wydłużenie ustalonego wcześniej okresu 14 dni roboczych.

                 Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje                   roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 • Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres mailowy e-mail sklep@electrotrend.pl.
  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 • Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe


  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 ELECTROTREND Anna Wtorkiewicz